Showing all 6 results

+
1,090,000 
+

Chén Nước - Choé - Đài Thờ Đồng

Đài Đồng Chạm Khắc Chữ Phúc Vàng Bóng, 17cm

990,000 
+

Chén Nước - Choé - Đài Thờ Đồng

Ly Đồng Chạm Khắc Chữ Phúc Viền Vàng Nổi, Cao 6cm

70,000 
+

Chén Nước - Choé - Đài Thờ Đồng

Ly Đồng Chạm Khắc Chữ Phúc Vàng Bóng, Cao 6cm

60,000 
+

Chén Nước - Choé - Đài Thờ Đồng

Khay Nước Đồng Chạm Trổ Hình Rồng Vàng Bóng, 29cm

490,000 
+
390,000