Pháp Khí Phật Giáo Hiển thị tất cả 5 results

Pháp Khí Tang:

Tang là pháp khí phổ biến dùng trong những nghi lễ cộng tu lớn theo Tịnh Tông Học Hội hoặc là những buổi lễ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm cầu siêu cho các vong linh được phá mê khai ngộ để chuyển cảnh giới tốt lành.
Tang được làm bằng đồng hình tròn có cán dài, người sử dụng sẽ dùng một thanh gõ để đánh phát ra tiếng kêu giữ nhịp cho đại chúng. Tiếng kêu phát ra từ tang rất thanh và vang đồng thời đại chúng có thể nghe được từ rất xa.

Pháp Khí Khơ:

Cùng với Tang, Khơ là pháp khí phổ biến dùng trong những nghi lễ cộng tu lớn theo Tịnh Tông Học Hội hoặc là những buổi lễ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm cầu siêu cho các vong linh được phá mê khai ngộ để chuyển cảnh giới tốt lành.
Khơ được làm bằng đồng hình tròn ( giống hình cái mũ thu nhỏ ) có nơi còn gọi là Chập Cheng, người sử dụng sẽ dùng hai khơ đánh vào nhau phát ra tiếng kêu giữ nhịp cho đại chúng. Tiếng kêu phát ra từ khơ rất có sức nhiếp phục và thức tỉnh đại chúng.

Pháp Khí Trống:

Cùng với Tang, Khơ, Trống là pháp khí phổ biến dùng trong những nghi lễ cộng tu lớn theo Tịnh Tông Học Hội hoặc là những buổi lễ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm cầu siêu cho các vong linh được phá mê khai ngộ để chuyển cảnh giới tốt lành.
Trống có hai loại trống Đại và trống Tiểu, tức trống kinh. Trống đại là thứ trống lớn, đánh trong những lúc như trước khi đánh chuông u minh vào đầu đêm và cuối đêm. Tiếng trống là tượng trưng cho chánh pháp, chúng sanh nghe trống chánh pháp thì nghiệp chướng tất tiêu trừ và sẽ được thoát ly luân hồi sanh tử.
Ngoài ra, trong những khi thuyết pháp, khi làm lễ lớn ở điện Phật, cũng đều có dùng đến thứ trống lớn này. Khi thuyết pháp thì đánh 3 hồi để triệu tập thính chúng, còn khi làm các lễ lớn như thỉnh Tam-bảo, khai kinh v.v… thì đánh theo thể thức bài Bát-nhã-hội mà thường gọi là “chuông trống bát nhã”.

×