Tìm tượng theo Chất liệu, chiều cao Hiển thị tất cả 19 results
Chất liệu
Chiều cao

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát

Đại Thế Chí Bồ Tát

Hàng ngày chúng ta đã rất quen với hình tượng Tây Phương Tam Thánh, là ba vị Thánh ở cõi Tây Phương Cực Lạc, đứng giữa là Đức Phật A Di Đà, đứng hai bên Đức Phật A Di Đà là Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát.

Quán Thế Âm Bồ Tát thì đã trở nên rất quen thuộc với chúng ta rồi, ngài là đại biểu cho Đại Từ Đại Bi. Còn Đại Thế Chí Bồ Tát, là đại biểu cho trí tuệ, cho sự dõng mãnh tinh tấn tu hành.

Trong Kinh Lăng Nghiêm, phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương có nói, khi Ngài Đại Thế Chí còn tu nhân ở Ta Bà, Ngài dùng phương pháp gì để chứng quả Bồ Tát, để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới? Đó chính là dùng phương pháp Niệm Phật.

Trong kinh nói, Ngài “nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, nhập vào tam ma địa”. Tức là Ngài niệm Phật đến khi sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân) đều nhiếp trọn vào câu Niệm Phật, lúc này Ngài đạt được nhất tâm bất loạn, nhập vào Tam muội và vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

Thời cận đại, Đại Sư Ấn Quang, là vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, ở thời đại rất gần chúng ta (đầu thế kỷ 20), theo tương truyền, là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Việc này đã được hầu hết các bậc Cao Tăng, Đại Đức thời nay thừa nhận. Người tuân theo lời dạy của Ấn Quang Đại Sư mà tu hành, số lượng người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới rất nhiều.

Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát, được gọi là Pháp Vương Tử. Là vì theo như Kinh nói, về đời lâu xa về sau này, sau khi Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn ở Thế giới Tây Phương Cực Lạc thì Quán Thế Âm Bồ Tát kế tục trở thành Phật, hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai và tiếp tục xây dựng thế giới Tây Phương Cực Lạc thành Thế Giới Chúng Bảo Phổ Tập Trang Nghiêm, còn thù thắng hơn thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và về đời lâu xa về sau nữa, khi Đức Phật Phổ Quang Công Đức Sơn Vương nhập Niết Bàn, thì Đại Thế Chí Bồ tát kế tục thành Phật, lại xây dựng một thế giới thắng diệu hơn.

Cho nên khi hiểu về Đại Thế Chí Bồ Tát, người tu học chúng ta sẽ phát khởi được nhiều tâm thù thắng vi diệu, phát khởi được sự dõng mãnh tu học để thành tựu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát

Thông thường, tượng Đại Thế Chí Bồ Tát ít khi được thờ riêng mà thờ cùng với bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh vì sự liên quan mật thiết của các Ngài. Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát vẫn thường thờ riêng là vì hạnh nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát và duyên của Ngài với chúng sanh ta bà sâu dày.

Tượng Đại Thế Chí Bồ tát thường ở dạng tượng đứng hoặc tượng ngồi. Với hình tướng trên mão có bình cam lồ, tay đầm đoá sen. Hình tướng của Ngài thường thể hiện sự dõng mãnh và ý chí kiên cường, trí tuệ lớn.

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát tại Pháp Duyên

Pháp Duyên luôn cố gắng lựa chọn các bộ tượng Tây Phương Tam Thánh cũng như tượng Đại Thế Chí Bồ Tát với chất lượng cao nhất và đa dạng, với nhiều chất liệu từ gỗ, đá, composit... để giúp quý khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn được tượng phù hợp với việc thờ phụng của mình.

Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát!

Nam Mô A Di Đà Phật!

×